ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 

ความเป็นมาของโครงการ

จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 5.5 ล้านไร่ มีพื้นที่ทาง การเกษตรประมาณ 3.5 ล้านไร่ มีพลเมืองประมาณ 1.5 ล้านคน อาชีพหลักของประชากรคือการทำการเกษตร พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ยางพารา มันสำปะหลัง หอมแดง กระเทียม พริก และมะม่วง ในปัจจุบัน ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรได้ผลิตพื้นชนิดใหม่ๆ ตามศักยภาพของพื้นที่การผลิต จึงมีความหลากหลายของผลผลิต ทางการเกษตร เช่น เงาะ ทุเรียน ยางพารา สะตอ ลำไย มังคุด ลองกอง ลิ้นจี่ ฯลฯ ซึ่งมีผลผลิตสลับ หมุนเวียนกันตลอดทั้งปี ในสถานการณ์การท่องเที่ยวของโลกในปัจจุบัน มีมูลค่าทางการตลาดสูง รัฐบาลในชุดที่ผ่านมาจึงได้ กำหนดแผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็น 1 ใน 5 นโยบายหลักของรัฐบาล ความต้องการของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนไปจากเดิมชอบท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ และโบราณสถานต่างๆ เปลี่ยนเป็นการเข้าไปศึกษาวิถี ชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของชุมชนนั้นๆ และอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นที่สนใจคือ การท่องเที่ยวเกษตร ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม เช่น เก็บผลผลิตเอง หรือขอเข้าพักร่วมกับเกษตรกรเพื่อ ร่วมทำกิจกรรม(Home Stay) ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินกิจกรรมในลักษณะนี้อยู่บ้างแล้ว เช่นกิจกรรม ทัวร์สวน เกษตรในช่วงงานเทศกาลเงาะ – ทุเรียน ศรีสะเกษ ของทุกๆ ปี ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมระหว่างสำนักงานเกษตร จังหวัดศรีสะเกษกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรมากมายส่วนใหญ่ จะอยู่ในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุนหาญ และอำเภอศรีรัตนะ ซึ่งจะมีมีความหลากหลายของผลผลิตทาง การเกษตร ตลอดจนเป็นจุดเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ภายในจังหวัดได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวทางการเกษตรด้วยกันเอง หรือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โบราณสถานและสถานที่ต่างๆ ซึ่ง ผลประโยชน์ต่างๆ จะเกิดขึ้นแก่คนในชุมชน คือรายได้จากการบริการนักท่องเที่ยว รายได้จากการขายผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งจะทำให้เกิดการหมุนเวียนของเงินเข้าสู่จังหวัดศรีสะเกษมากขึ้น จึงได้มีการจัดทำโครงการเพื่อประสาน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก ส่วนพัฒนาการท่องที่ยวเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับเลือกให้เป็นพื้นที่ดำเนินการนำร่อง ในปีงบประมาณ 2545 และได้รับการ สนับสนุนงบประมาณหมวดอุดหนุน เพื่อจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเกษตร และจัดสร้างจุดบริการ การท่องเที่ยว โดยได้เข้าไปทำเวทีชาวบ้านเพื่อให้พื้นที่เป้าหมายนั้น เกิดจากความต้องการของชาวบ้านโดยแท้จริง ซึ่งได้หมู่บ้านเป้าหมาย คือ บ้านซำตารมย์ ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และได้รวมกลุ่มกันขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “กลุ่มส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์บ้านซำตารมย์” ซึ่งสมาชิกในกลุ่มล้วนมีวัตถุประสงค์ และแนวคิดเดียวกันเป็นหมู่บ้านที่มีความหลากหลายของผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอาชีพต่าง ๆ มากมายในหมู่บ้าน และที่สำคัญหมู่บ้านนี้อยู่ติดถนนสายสำคัญ คือถนนสายโชคชัย – เดชอุดม ซึ่งเป็นเส้นทางหลัก สามารถที่จะเป็นจุดรวบรวมสินค้าเกษตรจากแหล่งต่างๆ ของจังหวัดศรีสะเกษได้ง่าย และมีแหล่งผลิตทางการเกษตร สำหรับการแวะเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ตลอดจนเป็นจุดเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ภายใน จังหวัดได้เป็นอย่างดี

หมู่บ้านเครือข่ายการท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์

1.กลุ่มวิสาหกิจเกษตรไม้ผลตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มวิสาหกิจเกษตรไม้ผลตำบลภูเงิน เกิดจากการรวมกลุ่มเครือข่ายสมาชิกผู้ปลูกไม้ผลหลากหลาย ชนิดจำนวน 4 หมู่บ้านในพื้นที่ใกล้เคียงกันมากกว่า 40 แปลง เพื่อสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยน้อมนำเอา พระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรอินทรีย์มาปรับใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตร กิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มฯ คือ การเที่ยวชมสวนผลไม้ ซึ่งมีให้ชมมากถึง 40 แปลง ในพื้นที่ 1,000 ไร่ รวมทั้งมีสวนไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงามให้นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกได้ การเข้าเที่ยวชม สวนผลไม้สามารถเข้าชมได้ตลอดทั้งปี ตามปฏิทินการท่องเที่ยว ดังนี้

เดือน ผลผลิต
กุมภาพันธ์-พฤษภาคม ลิ้นจี่, มะไฟ, ชมพู่, มะยงชิด, มะปรางหวาน
กุมภาพันธ์-พฤษภาคม ทุเรียน, เงาะ, ลำไย, ลองกอง, สตอ, มังคุด, แก้วมังกร, ขนุน,
ส้มโอ, กระท้อน
ตลอดทั้งปี ฝรั่งกิมจู, กล้วยหอมทอง, กล้วยน้ำว้า

ติดต่อเข้าเที่ยวชม : นายบัวเรียน อรุณเรือง (ประธานกลุ่ม) 081-2827284, 084-3016992

2. บ้านซำตารมย์ ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

เป็นหมู่บ้านโครงการนำร่องหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งชาวสวนทุเรียนในหมู่บ้านนี้ได้มีการ รวมกลุ่มเกษตรกรโดยใช้ชื่อกลุ่มว่า “กลุ่มผู้ผลิตทุเรียนคุณภาพดีบ้านซำตารมย์” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรม ส่งเสริมการเกษตร และตรวจรับรองคุณภาพผลผลิตโดยกรมวิชาการเกษตร ทำให้กลุ่มฯ กล้ารับประกันในเรื่องของ คุณภาพผลผลิตของสมาชิก ประธานกลุ่มคือ นายทศพล สุวะจันทร์ ซึ่งเป็นเจ้าของสวนทศพล ที่เป็นจุดเชื่อม เครือข่ายในการท่องเที่ยวเกษตร มีผลผลิตทางการเกษตรตลอดทั้งปี ได้แก่ เงาะ ทุเรียน สะตอ มังคุด ลองกอง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสวนทับทิม ซึ่งเป็นอีกจุดที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมสวน พร้อมทั้งสามารถเลือกซื้อผลไม้ได้ อย่างสะดวกสบาย พร้อมทั้งยังมี “กระเทียมโทนดองน้ำผึ้ง” เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ที่มีชื่อเสียง ของชุมชน ติดต่อเข้าเที่ยวชม : สวนทับทิม(นางสรารีย์ โทชัย) 083-7956223 สวนทศพล (นายทศพล สุวะจันทร์) 083-7954317, 083-7978856

3. บ้านซำขี้เหล็ก ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

บ้านซำขี้เหล็ก ถือว่าเป็นเกษตรกรกลุ่มแรกที่มีการปลูกเงาะและทุเรียน มีการรวมกลุ่มในการผลิตกัน อย่างเข็มแข็ง ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรในการจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตทุเรียนคุณภาพดี โดยมี นายอ่อนศรี ผาดาวงศ์ ทำหน้าที่ประธานกลุ่ม มีคณะกรรมการที่ทำงานร่วมกันอย่างเข็มแข็ง สภาพภูมิประเทศของ บ้านซำขี้เหล็กเป็นพื้นที่ภูเขาลอนตื้น มีความสวยงามเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ซึ่งกิจกรรม ท่องเที่ยวเกษตรของชุมชน คือ การเที่ยวชมสวนผลไม้ ซึ่งมีทั้ง เงาะ ทุเรียน สะตอ มังคุด ลำไย กระท้อน ลองกอง ส้มโอ ฯลฯ โดยมีจุดที่เป็นสถานที่จำหน่ายผลไม้ของชุมชน คือ ตลาดผลไม้ชุมชนบ้านซำขี้เหล็ก มีผลไม้ และผลผลิตการเกษตรอื่นๆของชาวบ้านมาวางจำหน่ายในราคาหน้าสวน ซึ่งผลผลิตที่นำมาจำหน่ายนี้ชาวสวน รับประกันว่าเป็นผลผลิตที่ผลิตในชุมชนอย่างแท้จริง และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกแห่งที่อยู่ไม่ไกลจากชุมชนนัก คือ สวนลุงเสริม ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตร อยู่ที่บ้านหนองเก่า ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ก็มี กิจกรรมการเที่ยวชมสวนและเลือกซื้อผลไม้สดๆจากสวน รวมทั้งผลผลิตการเกษตรในราคาหน้าสวนอีกด้วย ติดต่อเข้าเที่ยวชม : สวนลุงอ่อนสี (นายอ่อนสี ผาดาวงศ์) 085-7673351 สวนลุงเสริม (นายเสริม หาญชนะ) 088-3448411

เส้นทางท่องเที่ยวทางการเกษตร

เส้นทางที่ 1.

 ศรีสะเกษ 55 Km บ้านซำตารมย์ 30 Km -บ้านซำม่วง 5 Km -บ้านซำขี้เหล็ก 15 KM -น้ำตกสำโรงเกียรติ 25 KM -วัดล้านขวด 60KM ศรีสะเกษ รวมระยะทางไปกลับ ประมาณ 190 กิโลเมตร ใช้เวลาเที่ยว 1 วัน

เส้นทางที่ 2.

 ศรีสะเกษ 60 Km -วัดล้านขวด 18 Km -บ้านซำขี้เหล็ก 5 Km -บ้านซำม่วง 30 KM -ผามออีแดง 105KM -ศรีสะเกษ รวมระยะทางไปกลับ ประมาณ 218 กิโลเมตร ใช้เวลาเที่ยว 1 วัน

เส้นทางที่ 3.

 ศรีสะเกษ 60 Km -วัดล้านขวด 18 Km -บ้านซำขี้เหล็ก 15 Km -น้ าตกสำโรงเกียรติ 40 KM -ผามออีแดง 105KM -ศรีสะเกษ รวมระยะทางไปกลับ ประมาณ 238 กิโลเมตร ใช้เวลาเที่ยว 1 วัน

เส้นทางที่ 4.

 ศรีสะเกษ 55 Km -บ้านซำตารมย์ 50 Km -ผามออีแดง 105 Km -ศรีสะเกษ รวมระยะทางไปกลับ ประมาณ 210 กิโลเมตร ใช้เวลาเที่ยว 1 วัน

นักท่องเที่ยวจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งคณะ ยานพาหนะ วันเดินทาง ที่พัก อาหาร แม้แต่ข้อมูลการนับถือศาสนา ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมอาหาร ไว้ต้อนรับ

1. การท่องเที่ยวแห่งปะเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ โทร. 0-4524-3770

2. สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ โทร. 0-4561-1397

3. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ โทร. 0-4561-2545

4. นางรัตดา  คงสีไพร รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โทร. ที่ทำงาน 0-4561-6829

Fax 0-4561-1397  Mobile 08- 6867- 1295