ข้อมูลทั่วไป

        วิสัยทัศน์

“ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและเครือข่าย ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ภายใต้เทคโนโลยีที่เหมาะสม”

พันธกิจ
                       1.พัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตร และเครือข่ายให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

2.ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพปลอดภัย และได้มาตรฐาน

3.ให้บริการงานส่งเสริมภายใต้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

          ค่านิยม
“พัฒนาใฝ่รู้  เชิดชูคุณธรรม  ผู้นำการเปลี่ยนแปลง  ร่วมแรงบริการ”

          ประเด็นยุทธศาสตร์

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. เพิ่มสมรรถนะองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ :   1)บุคลากรได้รับการพัฒนา

2)ระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

ตัวชี้วัด :          ร้อยละของบุคลากรมีความรู้ความสามารถด้าน IT

กลยุทธ์ :           1)ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรในองค์กร

2)พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางด้านการเกษตร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. ส่งเสริม พัฒนาเกษตร องค์เกษตรกร และเครือข่ายให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ :    พัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร  และเครือข่ายให้เข้มแข็ง

ตัวชี้วัด :           1)ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการประเมินระดับดี

2)จำนวนที่เพิ่มขึ้นของสถาบันเกษตรกร มีผลงานประกวดชนะเลิศ ระดับเขต/ประเทศ

กลยุทธ์ :         เพิ่มศักยภาพเกษตรกร องค์กรเกษตรกร  และเครือข่ายให้เข้มแข็ง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน

เป้าประสงค์ :    1)เกษตรกรมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น

2)ศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชีวัด :          ร้อยละของจำนวนเกษตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน

กลยุทธ์ :          พัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านการผลิตสินค้าเกษตร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการงานส่งเสริมการเกษตร

เป้าประสงค์ :    บุคลากรมีศักยภาพในการให้บริการ

ตัวชี้วัด :          1)ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

2)ร้อยละเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

กลยุทธ์ :          เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ

ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน

ประวัติสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
                   สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เริ่มเปิดทำการเมื่อปี พ.ศ.2510 เกษตรจังหวัดคนแรก ชื่อนายแสวง  พุทธพรหม ปัจจุบันมีผู้ที่เคยมาปฏิบัติหน้าที่เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 16 คน สำนักงานมีเนื้อที่จำนวน 150 ไร่ ทิศตะวันตกจดสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง ทิศใต้จดลำห้วยสำราญ ทิศตะวันออกจดเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ ทิศเหนือจดสำนักงานหน่วยพัฒนาสังคม  สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เดิมมีที่ทำการอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (หลังเก่า) ถนนเทพา ต่อมา ปี 2512 กระทรวงมหาดไทยได้อนุญาตให้กรมส่งเสริมการเกษตรใช้ประโยชน์ ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ ในตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 150 ไร่ กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อสร้างอาคารที่ทำการ โรงเก็บวัสดุ พร้อมบ้านพักข้าราชการ ในปี พ.ศ.2521 จนถึงปัจจุบันนี้

สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ   สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่ตั้ง       ถนนกสิกรรม   ตำบลโพธิ์   อำเภอเมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ   33000

สถานที่ติดต่อ       โทรศัพท์    0-4561-1397,  0-4561-6829, 0-4561-2841

โทรสาร      0-4561-2564

Website      www.sisaket.doae.go.th

E-mail Address : sisaket@doae.go.th