บุคลากร

นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม
เกษตรจังหวัดศรีสะเกษฝ่ายบริหารทั่วไป

 นางปณิดา วงษ์ขันธ์
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

    นายชญศักดิ์ บุญเกลี้ยง 

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 นางสุภาพร สุวรรณวงศ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางนันทิยา ไชยนิมิตร

เจ้าพนักงานธุรกาชำนาญงาน

นายพรเทพ สอิ้งทอง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  

นางเดือนเพ็ญ พันวิไล

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

น.ส.ชิณภา ปาปะเขา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน

นางสุทธดา  ศรีสุรักษ์

 เจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.อุไรวรรณ ไกรรักษ์

 เจ้าพนักงานธุรการ

นางจิรพรรณ  คำศรี

เจ้าพนักงานธุรการ

นางลดาวัลย์ มะณีย์

 เจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.รจนา พรหมประดิษฐ์

 เจ้าพนักงานธุรการ

น.ส. วิพาพร ไสยา

เจ้าพนักงานธุรการ

นายเกษม วิเศษสังข์ 

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นายวิษุวัฒน์ พงษ์พยุหะ  

พนักงานขับรถยนต์

นายธวัชชัย รจนัย

พนักงานขับรถยนต์

นายถาวร  ไสยา
พนักงานขับรถยนต์

นายศักดิ์นรินทร์ นอกชัยภูมิ
ยาม

นายสมศักดิ์ วิเศษสังข์
พนักงานทั่วไป

นางสาวกิติยาพร บุญชม
พนักงานทั่วไป

กลุ่มอารักขาพืช

นายกิตติศักดิ์ วิมลสุข
นักวิชาการส่งเสริการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช

นส.วิมลรัตน์  อ่อนอก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางจิตตาภัทร์ คำหล้า
นักวิชากาส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นายพิชิต สุวรรณวงศ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

น.ส.พัชรพร  ถึงกลิ่น
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต


นายธนดล  วงษ์ขันธ์ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

นายองอาจ  แผ่นแก้ว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นายอำนาจ นครไชย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นายณัฐพล ผิวพรรณ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นายธนบัตร ศรีนาม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นางสาลิณี ไชยปัญญา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นายสิรภพ มาเห็ม

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

น.ส.ภัทรกานต์  นวลมะณีย์  
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นายเอกวิทย์  ศรีรมย์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นส. สายไหม พงษ์ทอง

 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตปฏิบัติการ

นส.ปิยนุช พาที
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นายประธาน  พลโลหะ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นายอนุวัฒน์  คำล้าน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางรัตน์ติยา  ฐิติสมบูรณ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

น.ส.วันเพ็ญ ชูชี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นายสุริยา บุญเย็น

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ