บุคลากร

นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม
เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ



ฝ่ายบริหารทั่วไป

 นางปณิดา วงษ์ขันธ์
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

    นายชญศักดิ์ บุญเกลี้ยง 

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 นางสุภาพร สุวรรณวงศ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางนันทิยา ไชยนิมิตร

เจ้าพนักงานธุรกาชำนาญงาน

นายพรเทพ สอิ้งทอง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  

นางเดือนเพ็ญ พันวิไล

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

น.ส.ชิณภา ปาปะเขา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน

นางสุทธดา  ศรีสุรักษ์

 เจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.อุไรวรรณ ไกรรักษ์

 เจ้าพนักงานธุรการ

นางจิรพรรณ  คำศรี

เจ้าพนักงานธุรการ

นางลดาวัลย์ มะณีย์

 เจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.รจนา พรหมประดิษฐ์

 เจ้าพนักงานธุรการ

น.ส. วิพาพร ไสยา

เจ้าพนักงานธุรการ

นายเกษม วิเศษสังข์ 

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นายจิน  จันทิมาธร 

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นายธวัชชัย รจนัย

พนักงานขับรถยนต์

นายถาวร  ไสยา
พนักงานขับรถยนต์

นายศักดิ์นรินทร์ นอกชัยภูมิ
ยาม

นายสมศักดิ์ วิเศษสังข์
พนักงานทั่วไป

นางสาวกิติยาพร บุญชม
พนักงานทั่วไป

กลุ่มอารักขาพืช

นายกิตติศักดิ์ วิมลสุข
นักวิชาการส่งเสริการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช

นายพิชิต  สุวรรณวงศ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตืการ

น.ส.พัชรพร  ถึงกลิ่น
นักวิชากาส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นายณัฐพล  ผิวพรรณ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นายไมตรี  ศรีโพนทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวเบญจวรรณ ศิริกุล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต


นายธนดล  วงษ์ขันธ์ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

นายอำนาจ  นครไชย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นายธรบัตร  ศรีนาม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นายโสภณัฐ  เส้งโสตะ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นายภวิศ  บุรินทร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นางสาลินี ไชยปัญญา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นายสิรภพ มาเห็ม

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

น.ส.ภัทรกานต์  นวลมะณีย์  
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นายเอกวิทย์  ศรีรมย์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นส. สายไหม พงษ์ทอง

 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตปฏิบัติการ

นส.ปิยนุช พาที
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นายอนุวัฒน์  คำล้าน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

น.ส. วันเพ็ญ ชูชี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นายธงชัย หงศรีเมือง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นายสุริยา  บุญเย็น

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นายเวทิศ  แนวมั่น

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร