การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการ ศพก.

การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการ ศพก.