นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

@สำนักงานเกษตรอำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร งานเร่งด่วนพื้นที่

————————————————-

สนง.เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ’ นิเทศงานสนง.เกษตรอำเภอพยุห์ ตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)
นายประธาน พลโลหะ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ นำทีมคณะนิเทศงานฯ ออกพื้นที่เพื่อนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)
ณ สนง.เกษตรอำเภอพยุห์ จ.ศรีสะเกษ โดยมี นายธราวิทย์ คำหล้า เกษตรอำเภอพยุห์ พร้อมทีมบุคลากรรับการนิเทศอย่างพร้อมเพรียง
.
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ได้ใช้การนิเทศงานเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และกระตุ้นเร่งรัด พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อให้งานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
.
โดยมีวัตถุประสงค์ของการนิเทศงาน คือ
1) เพื่อขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่
2) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้เกิดความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค การให้ข้อเสนอแนะ และการประสานงาน
3) เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด
4) เพื่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับทราบสถานการณ์ ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร
.
โดยกำหนดให้มีประเด็นการนิเทศงาน ดังนี้
1.งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)/ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ / พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (SmartFarmer)/YoungSmartFarmer)/ การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri- Map) และเกษตรทฤษฎีใหม่
2.งานตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/การส่งเสริมด้านการผลิตพืช/ งานสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/
3.งานอื่นๆ เช่น งานยุทธศาสตร์ของจังหวัด การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร งานเร่งด่วนหรืองานเน้นหนักในพื้นที่
—————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *