เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ประจำปี 2565

       ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” คือ กลยุทธ์ทางการตลาดที่ทำให้ทุเรียนมีความโดดเด่น และเป็นที่รู้จัก ของผู้บริโภค อย่างกว้างขวาง โดยชูคุณสมบัติเด่นของแหล่งผลิตที่ปลูกในบริเวณพื้นที่ภูเขาไฟโบราณ  แถบเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งเป็นดินที่ผุพังมาจากหินบะซอลต์ ดินจึงมีลักษณะเหนียวสีแดง ระบายน้ำดีมาก มีธาตุอาหารชนิดต่างๆ ที่จำเป็นต่อพืชในปริมาณสูง และเกษตรกรใช้น้ำใต้ดินที่มีความลึกมากกว่า 50-100 เมตร  ในการให้น้ำผลไม้ จึงส่งผลให้ได้รับแร่ธาตุครบถ้วน ผลผลิตที่ได้มีรสชาติดี นอกจากนั้นด้วยลักษณะสภาพภูมิอากาศของจังหวัด      ที่ไม่ชื้นจนเกินไป แสงแดดที่มีความเข้มแสงสูง และพืชได้รับแสงต่อวันที่ยาวนาน ทุเรียนจึงดูดธาตุอาหารจากดินมาช่วยสังเคราะห์แสงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเนื้อทุเรียนที่ได้ จึงอุดมไปด้วย ธาตุอาหาร และวิตามินที่เป็นประโยชน์ ต่อสุขภาพ เกิดเป็นทุเรียนที่มีคุณสมบัติเฉพาะ กล่าวคือ เนื้อทุเรียนแห้งและนุ่มเหนียว เส้นใยละเอียด มีกลิ่นหอมเฉพาะ ไม่ฉุนมาก รสชาติมันค่อนข้างหวาน ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้บริโภคทุเรียนทั้งภายในและต่างประเทศ จึงอาจกล่าวได้ว่า “ทุเรียนศรีสะเกษ เป็นทุเรียนที่อร่อยที่สุด  แห่งหนึ่งของประเทศไทย”

“ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ  ทุเรียน GI ที่คนศรีสะเกษภาคภูมิใจ”  จังหวัดศรีสะเกษ ได้ยื่นขอ  จดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับสินค้าทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ โดยได้รับการประกาศรับรองเป็นทุเรียน GI เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ซึ่งการจดทะเบียนทุเรียน GI นี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการให้ความคุ้มครองชื่อหรือเครื่องหมายต่างๆ ที่เป็นชื่อเมือง หรือท้องถิ่น ที่ใช้บนฉลากของสินค้าต่างๆ โดยจะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันทางภูมิศาสตร์ ทั้งนี้ GI มีความแตกต่างจากทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น กล่าวคือ ผู้เป็นเจ้าของไม่ใช่บุคคลหนึ่งบุคคลใด แต่เป็นกลุ่มชุมชน หรือ ผู้ประกอบการใดๆ ก็ตาม ที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์นั้นๆ จึงจะสามารถใช้ชื่อ GI สำหรับผลิตสินค้านั้นได้ นอกจากนี้จังหวัดศรีสะเกษ ยังได้ดำเนินการสร้างระบบควบคุมคุณภาพผลผลิตทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ โดยเกษตรกร หรือ ผู้ประกอบการ ที่จะสามารถใช้ตราสัญลักษ์ “ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ GI” ได้นั้น จะต้องผ่านการตรวจรับรองคุณภาพระบบการผลิตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานพานิชย์จังหวัดศรีสะเกษ,ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ, ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ, สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ) เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ

“เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2565” เป็นงานที่จังหวัดได้ริเริ่มจัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาทุกปี โดยเป็นกิจกรรมที่ทำให้ทุเรียนศรีสะเกษมีชื่อเสียงมาจนทุกวันนี้ นั่นคือ “เทศกาลเงาะ-ทุเรียนและของดีศรีสะเกษ ” ก่อนจะมาเปลี่ยนชื่องานเป็น “เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” ในปี 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งกำหนดในช่วงที่ผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดคือในช่วงเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม ของทุกปี ซึ่งในปี 2565 นี้ จังหวัดศรีสะเกษได้กำหนดจัดงานในชื่อ “เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2565” ในช่วงระหว่างวันที่ 9-15 มิถุนายน 2565  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนสามารถนำผลผลิตมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาด และยังไปการส่งเสริมการท่องเทียวของจังหวัด โดยมีการให้บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อนำนักท่องเที่ยวเข้าชมสวนทุเรียน เลือกชิมและเลือกซื้อทุเรียนจากสวนในราคาย่อมเยา ซึ่งทำเกิดรายได้ต่อชาวสวนและสร้างรายได้เข้าจังหวัดปีละหลายร้อยล้านบาท

วัตถุประสงค์การจัดงาน

  1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัด
  2. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกร และเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตผลผลิตทางการเกษตร  โดยเฉพาะเงาะและทุเรียน  ให้มีคุณภาพดีตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
  3. เพื่อกำหนดให้เป็นงานเทศกาลที่เป็นภาพลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ ทางด้านการเกษตร

และการท่องเที่ยวของจังหวัด

  1. เพื่อเป็นการส่งเสริมทางด้านการตลาด เพิ่มช่องทางการตลาด  เปิดโอกาสการพบกันระหว่างเกษตรกรกับกลุ่มพ่อค้า  เป็นจุดเจรจาธุรกิจเกษตร
  2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ ทำให้เกิดการหมุนเวียนของเงินเข้ามาในจังหวัดศรีสะเกษเพิ่มขึ้น
  3. เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
  4. เพื่อเป็นการส่งเสริมและเชิดชูวัฒนธรรมพื้นบ้าน

 กิจกรรมที่สำคัญภายในงาน

        1.การออกร้านจำหน่ายผลผลิต ทางการเกษตร โดยเฉพาะเงาะ ทุเรียน  และผลผลิตเกษตรอื่นๆ ซึ่งผลิตได้ดีในจังหวัด เช่น สะตอ ข้าวโพดหวาน มังคุด ฝรั่ง ลองกอง กล้วยหอม กล้วยน้ำว้า ขนุน ฯลฯ โดยในปีนี้มีเกษตรกรประสงค์จะนำ ผลผลิตมาจำหน่ายในงานจำนวน   94 ราย  ผลผลิตจำนวนมากกว่า 2,000 ตัน

2. การออกร้านจำหน่ายสินค้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสินค้า OTOP ของศรีสะเกษ ซึ่งมีผู้ประกอบการประสงค์เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าจำนวน 150 ราย

3. การจัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตร โดยเป็นการจัดแสดงนิทรรศการแบบมีชีวิตเน้นให้เห็นของจริง ทั้งด้านพืช สัตว์ และประมง รวมทั้งเครื่องจักรกลการเกษตร และนวัตกรรมต่างๆ

4. การจัดแสดงสินค้าของภาคเอกชน ได้แก่ ผู้จำหน่ายรถยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตร และสินค้าอื่นๆ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลการจัดงานเพิ่มเติม ได้ที่

1.สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โทร.045-616830

2.สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ โทร. 045 611 840

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *