“งานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” เป็นกิจกรรมที่จังหวัดได้ริเริ่มจัดมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2534 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาทุกปี โดยเป็นกิจกรรมที่ทำให้ทุเรียนของศรีสะเกษมีชื่อเสียงมาจนทุกวันนี

Read more

#จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดตั้ง #ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน(ศดปช.) ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร ครบทุกพื้นที่ทั้ง 22 อำเภอๆ ละ 1 ศูนย์ รวม 22 ศูนย์ โดยให้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน เป็นเครือข่ายสนับสนุนการทำ

Read more

เชิญชวนการประกวด สื่อวีดิทัศน์ หัวข้อ “คนศรีสะเกษยุคใหม่ ไม่โกง โปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น”   ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ  ใบสมัครประกวดวิดีโอ ใบสมัครประกวดวิดีโอ รายละเอียด  

Read more

เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เร่งประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ “การประกันภัยข้าวนาปี”

>>นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์ “โครงการประกันภัยข้าวนาปี” พร้อมแนะนำให้เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติเข้าร่วมโครงการ … >>เก

Read more

นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

@สำนักงานเกษตรอำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร งานเร่งด่วนพื้นที่ ————————————&#

Read more

ชาวศรีสะเกษปลื้ม ที่นายกรัฐมนตรี >>มารับฟังความคิดเห็น

———————— 16/07/2563 >>พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางมาตรวจราชการตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดโรคต

Read more

ตลาดเกษตรออนไลน์.com

            เว็บไซต์ ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com จัดทำขึ้นโดยกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเป็นสื่อกลาง    ในการนำสินค้าเกษตรคุณภาพดี ผลงานเกษตรกรตัวจริงจากทั่วประเทศ ภายใต้การกำกั

Read more