ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2565 (e-bidding) /(22/04/2565)

เอกสารดาวน์โหลด ประกอบด้วย : ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ —-คลิ๊กดาวน์โหลด——> ประกาศ+เอกสารประกวดราคา 2) TOR เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟฯ  —-คลิ๊กดาวน์โหลด——>TORงานทุเรียนป

Read more

#จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดตั้ง #ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน(ศดปช.) ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร ครบทุกพื้นที่ทั้ง 22 อำเภอๆ ละ 1 ศูนย์ รวม 22 ศูนย์ โดยให้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน เป็นเครือข่ายสนับสนุนการทำ

Read more

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอโนคูณ (21/10/64)

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอโนคูณ เอกสารดาวน์โหลด ประกอบด้วย ประกาศโนนคูณ 64 10 21-1 <—คลิกดาวน์โหลด ประกาศจังหวัดฯ 006.pdf ป

Read more

เชิญชวนการประกวด สื่อวีดิทัศน์ หัวข้อ “คนศรีสะเกษยุคใหม่ ไม่โกง โปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น”   ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ  ใบสมัครประกวดวิดีโอ ใบสมัครประกวดวิดีโอ รายละเอียด  

Read more

การจัดการองค์ความรู้ (KM)

        การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)  หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารจัดการให้คณะฯ มีความรู้สำคัญที่พร้อมใช้ เพื่อให้บุคลากรสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานประจ

Read more

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยตรวจรับรองภายนอก ตรวจประเมินและรับรอง Organic (20/08/2564)

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยตรวจรับรองภายนอก ตรวจประเมินและรับรอง Organic ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จำนวน 30 กลุ่ม โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร

Read more

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (19/08/64)

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ คลิกดาวน์โหลด:>>> https://drive.google.com/file/d/1ACkSdqlej6ewGah7aX308nM0xbR0dPLM/view?usp=drivesdk  

Read more