โครงการสำคัญ

 

...การขับเคลื่อนโครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City) ...อ่านต่อ

เทคโนโลยี

 
...องค์ความรู้เรื่อง"คุณเห็นผมก็็เห็น" การใช้ LINE App.อย่างถูกต้องและ เกิดประโยช์นสูงสุด ...อ่านต่อ

สาระน่ารู้

 

.บทความการใช้เชื้อราในการผลิตพืชโดยสำนักงานเกษตร อ่านต่อ

 

ท่องเที่ยว

 
.กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร "อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน" จ.ศรีสะเกษ ...รายละเอียด..
 

ประชาสัมพันธ์

 
 
กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร
......นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงาน "เทศกาลเงาะทุเรียน และของดีศรีสะเกษ'57"เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น1 อาคารส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีคณะกรรมการร่วมการประชุม... (อ่านต่อ)
 
.... นายเฉลิมศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น1 อาคารส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนร่วมการประชุม... (อ่านต่อ)
 
.... นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงานการจัดงานวันคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีคณะผู้บริหารและเกษตรอำเภอทุกอำเภอร่วมงาน... (อ่านต่อ)
 
----นายทวี  มาสขาว เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเตรียมการ และร่วมกับคณะหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่เตรียมการต้อนรับคณะติดตามงานของสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.11 )เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ จังหวัดศรีสะเกษ (อ่านต่อ) 04-03-57
 
   
  ...อ่านข่าวทั้งหมด

 

ประกาศ

   
  ประกาศราคาจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง "สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (วันที่ 15/10/57) "new"
   
  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง "สอบราคาจ้างทำนิทรรศการตามโรงเรียนมาตรฐานโรงเรียนเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ (วันที่ 28/07/57)
   
  ประกาศร่างขอบเขตงาน ( TOR ) การจัดซื้อครุภัณฑ์ ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference) การจัดซื้อครุภัณฑ์ (งบลงทุน) จำนวน 3 รายการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ งบประมาณปี 2557(วันที่ 16/06/57)
   
  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศจจังหวัดศรีสะเกษเรื่อง ประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมี(พร้อมขนส่ง) (วันที่ 22/05/57) "new"
   
  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (14/05/2557)
   
  ...อ่านประกาศทั้งหมด
   

เรื่องแจ้งอำเภอ

   
  ล่าสุด!!! แผนการจัดการความรู้ (KM Actionplan) ปี 2557 (18/02/57)
   
  ด่วนที่สุด!! เร่งรัดการประชาคมและการออกใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยใช้แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม ปี 2556/57(18/10/56)
   
  ่วน!!! เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่าน FTP และตรวจสอบไฟล์ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานระบบการอัพ โหลดและดาวโหลดไฟล์ เข้าระบบเปลี่ยนรหัสผ่านสถานะการอัพโหลดของ หน่วยงาน  และ คู่มือและหนังสือแจ้งหน่วยงาน และ ระบบตรวจตอบไฟล์ที่มีความเสี่ยงฯ (04/11/56)
   
  ....อ่านทั้งหมด

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนกสิกรรม ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โทร 045-622540, 045-912511, 045-611397, โทรสาร 045-612564
E-mail: sisaket@doae.go.th