โครงการสำคัญ

 

...การขับเคลื่อนโครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City) ...อ่านต่อ

เทคโนโลยี

 
...องค์ความรู้เรื่อง"คุณเห็นผมก็็เห็น" การใช้ LINE App.อย่างถูกต้องและ เกิดประโยช์นสูงสุด ...อ่านต่อ

สาระน่ารู้

 

.บทความการใช้เชื้อราในการผลิตพืชโดยสำนักงานเกษตร อ่านต่อ

 

ท่องเที่ยว

 
.กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร "อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน" จ.ศรีสะเกษ ...รายละเอียด..
 

ประชาสัมพันธ์

 
 

...ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมส่งผลผลิตเข้าประกวดในงาน"เทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2558 " ซึ่งการประกวดจะจัดขึ้นในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 (อ่านต่อ)

 

 

กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

......นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงาน "เทศกาลเงาะทุเรียน และของดีศรีสะเกษ'57"เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น1 อาคารส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีคณะกรรมการร่วมการประชุม... (อ่านต่อ)
 
.... นายเฉลิมศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น1 อาคารส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนร่วมการประชุม... (อ่านต่อ)
 
.... นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงานการจัดงานวันคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีคณะผู้บริหารและเกษตรอำเภอทุกอำเภอร่วมงาน... (อ่านต่อ)
 
----นายทวี  มาสขาว เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเตรียมการ และร่วมกับคณะหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่เตรียมการต้อนรับคณะติดตามงานของสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.11 )เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ จังหวัดศรีสะเกษ (อ่านต่อ) 04-03-57
 
   
  ...อ่านข่าวทั้งหมด

 

ประกาศ

  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุทางการเกษตร จำนวน 21 รายการ...(วันที่ 3/3/58) "new"
   
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง...(วันที่ 3/3/58) "new"
   
  ร่างขอบเขตงานจัดซื้อปุ๋ยเคมีพร้อมขนส่งปี2558(TOR)...(วันที่ 19/2/58)
   
  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษเรื่อง"ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนพร้อมระบบไฟฟ้า จำนวน 6 หลัง...(วันที่ 2/2/58)
   
  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง"เอกสารสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับการผลิตและการควบคุมศัตรูพืช จำนวน 8 รายการ เลขที่ 136...(วันที่ 24/12/57)
   
  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง"ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับการผลิตและการควบคุมศัตรูพืช จำนวน 8 รายกา...(วันที่ 24/12/57)
   
  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง"เอกสารสอบราคาจ้างทำป้ายและชุดนิทรรศการ จำนวน 3 รายการ...(วันที่ 24/12/57)
   
  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง"ประกาศสอบราคาจ้างทำป้ายและชุดนิทรรศการ จำนวน 3 รายการ...(วันที่ 24/12/57)
   
  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง"สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 42 เครื่อง...(วันที่ 10/11/57)
   
  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง"สอบราคาจ้างทำป้ายรณรงค์การใช้ข้าวพันธ์ุดีจำนวน 3 รายการ..(วันที่ 10/11/57)
   
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและงบกลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความชื้นข้าวแบบกระบอกจำนวน 42 เครื่อง (วันที่ 31/10/57)
   
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและงบกลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดทำป้ายคัดเอาท์ 4 สี และป้ายไวนิล 4 สี (วันที่ 31/10/57)
   
  ประกาศราคาจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง "สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
   
  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง "สอบราคาจ้างทำนิทรรศการตามโรงเรียนมาตรฐานโรงเรียนเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ (วันที่ 28/07/57)
   
  ประกาศร่างขอบเขตงาน ( TOR ) การจัดซื้อครุภัณฑ์ ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference) การจัดซื้อครุภัณฑ์ (งบลงทุน) จำนวน 3 รายการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ งบประมาณปี 2557(วันที่ 16/06/57)
   
  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศจจังหวัดศรีสะเกษเรื่อง ประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมี(พร้อมขนส่ง) (วันที่ 22/05/57) "new"
   
  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (14/05/2557)
   
  ...อ่านประกาศทั้งหมด
   

เรื่องแจ้งอำเภอ

   
  ล่าสุด!!! แผนการจัดการความรู้ (KM Actionplan) ปี 2557 (18/02/57)
   
  ด่วนที่สุด!! เร่งรัดการประชาคมและการออกใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยใช้แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม ปี 2556/57(18/10/56)
   
  ่วน!!! เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่าน FTP และตรวจสอบไฟล์ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานระบบการอัพ โหลดและดาวโหลดไฟล์ เข้าระบบเปลี่ยนรหัสผ่านสถานะการอัพโหลดของ หน่วยงาน  และ คู่มือและหนังสือแจ้งหน่วยงาน และ ระบบตรวจตอบไฟล์ที่มีความเสี่ยงฯ (04/11/56)
   
  ....อ่านทั้งหมด

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนกสิกรรม ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โทร 045-622540, 045-912511, 045-611397, โทรสาร 045-612564
E-mail: sisaket@doae.go.th