NEWS 4

 

...การขับเคลื่อนโครงการ"เมืองเกษตร

สีเขียว (Green Agricultural City)" ...อ่านต่อ

เทคโนโลยี

 
...องค์ความรู้ เรื่อง "คุณเห็นผมก็็เห็น" การใช้ LINE App.อย่างถูกต้องและ เกิดประโยช์นสูงสุด ...อ่านต่อ

สาระน่ารู้

 

..บทความ"การใช้เชื้อราในการผลิต

พืช"โดยสำนักงานเกษตร อ่านต่อ

แจ้งเตือนภัย

 
.สำนักงานเกษตรจังหวัดแจ้งเตือน

เฝ้าระวังทุเรียนใบร่วงมาก จาก...อ่านต่อ

 

ประชาสัมพันธ์

 
----นายทวี  มาสขาว เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเตรียมการ และร่วมกับคณะหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่เตรียมการต้อนรับคณะติดตามงานของสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.11 )เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ จังหวัดศรีสะเกษ (อ่านต่อ) 04-03-57
 
---นายวิศิษฐ คูรัตนเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานในพิธีกล่าวเปิด “ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า-เกษตรทิพย์” เมื่อวันที่ 20กุมภาพันธ์ 2557 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โดยมีนายทวี  มาสขาว เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และนายบุญมี  สุระโคตร ประธานกลุ่มวิสาหกิจฯ พร้อมด้วยนายฮิโรชิ คาวาคามิ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง ร่วมกันให้การต้อนรับและร่วมเป็นสักขีพยานในงานวันเปิดศูนย์เรียนรู้ฯ ซึ่งจะเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของเกษตรกร และผู้ที่สนใจต่อไป (อ่านต่อ)
 
.... นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงานการจัดงานวันคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีคณะผู้บริหารและเกษตรอำเภอทุกอำเภอร่วมงาน... (อ่านต่อ)
 
.....นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานในพิธีถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกับเกษตรกรที่ได้รับรางวัลการประกวดผลผลิตการเกษตร โดยมีนายสว่าง  กาลพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นสักขีพยานในงานเทศกาลหอมแดงศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 57 ณ วัดบ้านขุมคำ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ..(อ่านต่อ)
 
------ นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน (MM) ครั้งที่ 4/2557 ตามระบบส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ (อ่านต่อ)
 
------ นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวมอบแนวนโยบายการทำงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF) ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 ณ อาคารส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ (อ่านต่อ)
 
นายวิศิษฐ คูรัตนเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 (อ่านต่อ)
 
นายสุรสิทธิ์  สิงหพรพงศ์  เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายโอฬาร  พิทักษ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ...อ่านต่อ
 
  .....
   
  ...อ่านข่าวทั้งหมด

 

ประกาศ

   
  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมี (พร้อมขนส่ง) สูตร ๑๖-๑๖-๘ และ ๔๖-๐-๐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(22/04/2557)***new***
   
  ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมาการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด รื่อง รับสมัครกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ดาวน์โหลดใบสมัคร (17/04/2557)**new**
   
  ประกาศอำเภอกันทรลักษ์ รื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (01/04/2557)
   
  ประกาศอำเภอไพรบึง รื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอไพรบึง จำนวน 1 หลัง (27/03/2557)
   
  ประกาศร่าง TOR รื่อง กำหนดขอบเดขตงาน (TOR) การจัดซื้อปุ๋ยเคมี (พร้อมขนส่ง) จำนวน 2 รายการ จังหวัดศรีสะเกษ (27/03/2557)
   
  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จังหวัดศรีสะเกษ (11/02/2557)
   
  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การสอบราคาก่อสร้างโรงเรือนพร้อมระบบไฟฟ้า ณ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ (19/08/2556)
   
  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การสอบราคาก่อสร้างโรงเรือนพร้อมระบบไฟฟ้า ณ อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ (19/08/2556)
   
  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การสอบราคาจัดซื้อปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน (ฝายหัวนา) จังหวัดศรีสะเกษ (09/08/2556)
   
  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การประกวดราคาปุ๋ยเคมี พร้อมค่าขนส่ง โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิครบวงจร ปี 2556 จังหวัดศรีสะเกษ (08/08/2556)
   
  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การสอบราคาจัดซื้อวัสดุปัจจัยการผลิต โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปข้าวหอมมะลิ ปี 2556 จังหวัดศรีสะเกษ (31/07/2556)
   
  ...อ่านประกาศทั้งหมด
   

 

เรื่องแจ้งอำเภอ

   
  ล่าสุด!!! แผนการจัดการความรู้ (KM Actionplan) ปี 2557 (18/02/57)
   
  ด่วนที่สุด!! เร่งรัดการประชาคมและการออกใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยใช้แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม ปี 2556/57(18/10/56)
   
  ่วน!!! เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่าน FTP และตรวจสอบไฟล์ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานระบบการอัพโหลดและดาวโหลดไฟล์ เข้าระบบเปลี่ยนรหัสผ่าน, สถานะการอัพโหลดของหน่วยงาน  และ คู่มือและหนังสือแจ้งหน่วยงาน และ ระบบตรวจตอบไฟล์ที่มีความเสี่ยงฯ (04/11/56)
   
  เอกสาร ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน เรื่อง ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2556 รอบ 2 (ของเกษตรจังหวัด) จังหวัดศรีสะเกษ (26/08/56)
   
  คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 1930 /2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงวัตว์ และมันสำปะหลัง) ปี 2556/57จังหวัดศรีสะเกษ (26/08/56)
   
  หนังสือแจ้งเวียน บันทึกข้อความ ที่ กษ 1001/ ว 157 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 5/2556 (ผ่านระบบ VDO Conferece) (26/08/56)
   
   
  คำสั่งสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 15 /2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานผู้ประสานงานสำนักงาน เกษตรอำเภอระดับจังหวัด โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) รายแปลง จังหวัดศรีสะเกษ (26/08/56)
   
  ....อ่านทั้งหมด

 

 

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนกสิกรรม ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โทร 045-622540, 045-912511, 045-611397, โทรสาร 045-612564
E-mail: sisaket@doae.go.th